นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

“ทำงานอย่างชาญฉลาด เป็นทีม มุ่งมะ่น เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

โดยมุ่งมั่นให้ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ได้รับสินค้าและบริการที่ดี ตรงต่อเวลา และมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ และให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง