ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

จาก Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

การให้บริการอย่างมีมาตรฐานถือเป็นหัวใจหนึ่งของ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด และ บริษัท เอส ที แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
เพื่อความเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Quality Management System) ในทุกส่วนงานบริการ บริษัทฯ
ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015  จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) (MASCI) เป็นที่เรียบร้อย
และยังคงมีการประเมินทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง