Contact us

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ส่งมอบอาหารแห้ง กุนเชียง จำนวน 100 กิโลกรัม
เพื่อนำไปมอบให้กับคณะเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ ณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)

บริษัท เอส.ที. คอนโทร จำกัด ผู้บริหารและพนักงานร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนทรัพย์ สิ่งของจำเป็นให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)

มูลนิธิสวนแก้ว - วัดสวนแก้ว

บริจาคอุปกรณ์ไอที ของใช้สำนักงาน  ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว วัดส่วนแก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล

ไถ่ชีวิตโค ณ ศูนย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์วัฒนามีทโปรดัก
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)

ทำความสะอาดสะพานข้ามคลองแสนแสบ

พนักงานและหัวหน้างาน บริษัท เอส.ที. คอนโทร จำกัด ร่วมกันทำความสะอาดสะพานข้ามคลองแสนแสบ เก็บเศษใบไม้ พลาวติก ขวดแก้ว แยะขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม