โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) นายศิริ ประกฤติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ได้เข้าร่วมฟังโครงการสัมมนา “แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) โดยมีพล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  นายไชยา พรหมา  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร ผู้แทนมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมงาน ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เราทราบดีว่าการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และนำความเสียหายมาให้แก่ประเทศชาติมาก  ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินหลายหน่วยงาน ก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชน และยากต่อการจดจำที่จะเข้าถึงการบริการ การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกหน่วยทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ที่มีเลขหมายรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน โดยใช้หมายเลข 191 เป็นหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการลดความสับสนของปรพะชาชน และยากต่อการจดจำหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่นๆ รวมทั้งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดภาระงบประมาณของประเทศ

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

การสัมมนาเชิงวิชาการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรขององค์กรส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ในมิติเชิงพื้นที่ขององค์กรส่วนภูมิภาค และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ฯ และแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างท่วงที เริ่มตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ สั่งการ เผชิญเหตุ ควบคุม ติดตาม บันทึก ตรวจสอบ และประมวลผล  การสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันให้สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูล : siamrath.co.th


LINE facebook Youtube