พิธีเปิดโครงการ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

พิธีเปิดโครงการ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายศิริ ประกฤติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญ 1 ใน 5 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน การพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็น “ประตูการค้า” รองรับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  S-Curve และ New S- Curve เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนสู่เศรษฐกิจนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่นให้เกิดการจ้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พิธีเปิดโครงการ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พิธีเปิดโครงการ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

 


LINE facebook Youtube