news

จัดอบรมพิเศษให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด นำโดยคุณศิริ ประกฤติพงศ์  กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติจาก น.อ.(พิเศษ) พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ให้จัดอบรมบรรยายพิเศษ ให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ โดยให้ความรู้ในเรื่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตรวจวัด  อุปกรณ์เซนเซอร์ อุปกรณ์เซฟตี้ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมอัตโนมัติ  Smart City, Data center และได้นำอุปกรณ์ต่างๆไปจัดแสดงนอกห้องเรียน ซึ่งได้รับความสนใจร่วมทั้งการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม ที่ได้เห็นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ จากชุดสาธิตให้ชมกัน  ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณกรมช่างโยธาทหารเรือเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 


LINE facebook Youtube